Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

.

Otwarcie II części żłobka

Spacer w parku.

Klauzula informacyjna dla Rodziców i Opiekunów prawnych - RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Żłobka Gminnego "Kraina Bobasa" w Dobrczu, ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Żłobku jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@osdidk.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2021.0.75 t.j.). W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

 4. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.

 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz żłobka usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

 6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci, będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

 Administrator Danych - Dyrektor Żłobka Gminnego "Kraina Bobasa" w Dobrczu

Banery/Logo

Żłobek Gminny "Kraina Bobasa" w Dobrczu